Poprzednia strona
  • wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Czyste powietrze

ROZLICZENIE PROJEKTU „CZYSTE POWIETRZE W GMINIE CEWICE”

30 listopada 2017 r. upłynął termin rozliczenia mieszkańców z realizacji umów dotyczących projektu „Czyste powietrze w Gminie Cewice”.

Aktualnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów. Termin wykonania zadania i rozliczenia Gminy Cewice z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mija z dniem 15 grudnia 2017 r.


REALIZACJA PROJEKTU „CZYSTE POWIETRZE W GMINIE CEWICE”

 

Gmina Cewice realizuje projekt pn. Czyste powietrze w Gminie Cewice, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozytywnie zakwalifikował wniosek Gminy Cewice o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu na realizację zadania pn. „Czyste powietrze w Gminie Cewice” w ramach konkursu Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017).

Gmina Cewice otrzyma dotację w wysokości  do 25% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo dofinansowanie w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych będzie pochodziło z budżetu Gminy.

Projekt polega na redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprzez wymianę pieców opalanych węglem, na pompy ciepła i źródła ciepła wykorzystujące biopaliwo. W ramach konkursu przewiduje się wymianę wśród zgłoszonych mieszkańców 21 źródeł ciepła (w tym 19 kotłów i 2 pieców kaflowych) na 20 źródeł ciepła wykorzystujących odnawialne źródła energii (1 pompę ciepła i 19 kotłów opalanych biomasą).

 

Planowany koszt kwalifikowany w/w zadania zgodnie z umową to 315.322,00 zł, przy czym 222.275,87 zł kosztów pokryją mieszkańcy, 77.280,00 zł będzie pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zaś pozostałe 15.766,13 zł z budżetu Gminy.

ULOTKA DLA MIESZKAŃCÓW:

Czyste powietrze w Gminie Cewice ulotka na stronę

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU:

www.wfos.gdansk.pl


Niska emisja – emisja komunikacyjna, emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, najczęściej tanim węglem, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Zanieczyszczenia wprowadzane są do powietrza niskimi kominami (o wysokości do 40 m). Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji zaliczyć można gazy: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren oraz dioksyny, a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5.
W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.

Żródła niskiej emisji:

wadliwe i wysoko emisyjne urządzenia grzewcze,
spalanie w piecach złej jakości paliw, w tym zasiarczanego i zapopielonego węgla,
spalanie odpadów w piecach,
nieodpowiedni stan techniczny instalacji kominowych,
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych i instalacji kotłowych,
transport drogowy.
Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka:

bóle głowy, niepokój,
problemy z oddychaniem,
choroby układu nerwowego,
przewlekła obturacyjna choroba płuc,
podrażnienie oczu, nosa, gardła,
rak płuc,
astma,
choroby układu krążenia,
wpływ na układ rozrodczy,
obniżona wydajność płuc,
alergie,
wpływ na wątrobę, śledzionę i krew,
bezsenność.
Proces zachorowania jest etapem długofalowym, dlatego też i złudnym, bo nie wzbudza naszej czujności.

Pamiętajmy o naszej rodzinie i naszych znajomych, walczmy ze smogiem już dziś, a nagrodą za nasz wspólny wysiłek będzie czyste powietrze i zdrowie.


Dodatkowy nabór do konkursu „Czyste powietrze w Gminie Cewice”
Wójt Gminy Cewice ogłasza dodatkowy nabór do konkursu „Czyste powietrze w Gminie Cewice” w związku z rezygnacją kilku mieszkańców z udziału w dofinansowaniu wymiany pieców opalanych węglem, na pompy ciepła i źródła ciepła wykorzystujące biopaliwo. Warunkiem uczestnictwa jest wymiana i montaż nowego źródła ciepła oraz rozliczenie zadania do 30 listopada 2017 r. zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowej w ramach w/w zadania.

Więcej niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 59 86 13 483 oraz w pok. nr 19 Urzędu Gminy w Cewicach.

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są do dnia 2 listopada 2017 r.


Rozstrzygnięto konkurs „Czyste Powietrze Pomorza”
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚIGW w Gdańsku) poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017), złożony przez Gminę Cewice wniosek o dofinansowanie realizacji zadania polegającego na modernizacji źródeł energii cieplnej pn. „Czyste powietrze w Gminie Cewice”, został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem przez Wnioskodawców, WFOŚiGW w Gdańsku określił poziom dofinansowania przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu do 25% kosztów kwalifikowalnych zadań. Udział środków finansowych z budżetu Gminy Cewice wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych.
Kolejnym etapem realizacji zadania jest przyjęcie na najbliższej Sesji Rady Gminy Cewice uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej. Następnie podpisane zostaną umowy z mieszkańcami na realizację projektu. Po aktualizacji dokumentacji konkursowej i akceptacji ze strony WFOŚiGW, określona zostanie ostateczna wysokość dofinansowania.


„CZYSTE POWIETRZE POMORZA” – EDYCJA 2017 – INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Cewice do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) pn.: „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2017, Urząd Gminy w Cewicach informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Cewice.

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:

jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,
wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
wielorodzinne, stanowiące własność Gminy.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają wykonać modernizację źródła energii cieplnej, polegającej na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą)
podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) i montaż: kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą, pomp ciepła, węzłów cieplnych z przyłączami) oraz wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

Przewidywana maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 40% kosztów kwalifikowanych (z tego nie więcej niż 35% ze środków WFOŚiGW, zaś 5% ze środków pochodzących z budżetu Gminy Cewice) i będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2017).

Mieszkańcy Gminy Cewice zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2017, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy Cewice przy ul. W. Witosa 16, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu przez WFOŚiGW nastąpi w terminie do 23 czerwca 2017 r., a wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku: http://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/czyste-powietrze-pomorza-edycja-2017

Formularz wniosku o uzyskanie dotacji można znaleźć na stronie internetowej www.cewice.pl, bip.cewice.pl oraz w formie papierowej w pok. nr 17 Urzędu Gminy
w Cewicach. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 59 86 13 483 oraz w pok. nr 17 Urzędu Gminy w Cewicach.

WNIOSEK CZYSTE POWIETRZE POMORZA (EDYCJA 2017)

Kalendarz wydarzeń
Ładowanie Wydarzenia
22
luty

Brak wydarzeń

« Luty 2020 » loading...
P W Ś C P S N
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
Fotorelacje

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress