Poprzednia strona
 • wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

WYCINKA DRZEW

WYCINKA DRZEW

kiedy należy zgłaszać planowaną wycinkę?

1. Tryb zgłoszeniowy stosowany jest gdy:

 • drzewo, które ma zostać usunięte, rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej;
 • usunięcie drzewa ma zostać dokonane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • zgłoszenie dotyczy tylko drzew i krzewów
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew (art. 83f ust. 4)

2. Organ prowadzący postępowanie, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dokonuje oględzin (art. 83f ust. 6 ustawy o ochronie przyrody). Po dokonaniu oględzin Wójt Gminy w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (art. 83f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody).

3. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu
b) drzewo zlokalizowane jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
c) drzewo usytuowane jest na terenach objętych formami przyrody
lub objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym, w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000, w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.
e) drzew/ krzewów objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie ( nie są spełnione łącznie warunki wymienione w pkt 1).

4. Wójt może przed upływem terminu, o którym mowa powyżej wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa (art. 83f ust. 12 ustawy o ochronie przyrody). Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa (art. 83f ust. 13).

6.  Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo wójt gminy uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. (art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody).

7. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).

8. Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzew/krzewów spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie, lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenia, usuwanie i niszczenie gatunków chronionych zwierząt i grzybów wymienionych w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów). Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na czynności podlegające zakazom wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).

 

Załączniki:

Kalendarz wydarzeń
Ładowanie Wydarzenia
2
lipiec

Brak wydarzeń

« Lipiec 2020 » loading...
P W Ś C P S N
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Fotorelacje

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress