Poprzednia strona
 • wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

Referaty

ORGANIZACJA URZĘDU GMINY

 

WÓJT GMINY

Symbol komórki org. (WG)

Wójt Gminy jest kierownikiem urzędu gminy, którym kieruje przy pomocy zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników komórek organizacyjnych, którzy ponoszą odpowiedzialność przed wójtem za realizację swoich zadań.

ZASTĘPCA WÓJTA

Symbol komórki org. (WGZ)

SEKRETARZ GMINY

Symbol komórki org. (SG)

Do obowiązków Sekretarza Gminy należy:

 1. Wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy i w tym zakresie :
 • opracowuje czynności dla poszczególnych stanowisk kierowniczych,
 • informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych,
 • nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
 • prezentuje nowoprzyjętych pracowników,
 • nadzoruje właściwe wydawanie środków finansowych na przydzielone zadania budżetowe.
 1. Wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta.
 2. Pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem urzędu.
 3. Przygotowuje tematykę narad kierownictwa urzędu.
 4. Organizuje bibliotekę urzędu i dba o stałe uzupełnianie zbiorów, w tym przede wszystkim aktów normatywnych.
 5. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z narad kierownictwa urzędu.
 6. Przedstawia Wójtowi propozycje do powierzenia określonych czynności pracownikom.
 7. Przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy.
 8. Przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.
 9. Opracowuje projekty zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach.
 10. Prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 11. Nadzoruje organizację pracy w urzędzie i przedstawia Wójtowi propozycje usprawnienia pracy urzędu.
 12. Koordynuje i organizuje sprawy związane z wyborami i spisami.
 13. Wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.
 14. Wykonuje inne czynności powierzone mu na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

 

SKARBNIK GMINY

Symbol komórki org. (SK)

 

Do obowiązków Skarbnika Gminy należy:

 1. Nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu gminy.
 2. Przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego.
 3. Dokonywanie analizy budżetu i na bieżąco informowanie Wójta o jego realizacji.
 4. Dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych.
 5. Zapewnienie ochrony mienia komunalnego przez wskazanie sposobu jego ochrony.
 6. Informowanie Rady Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.
 7. Kierowanie pracą Referatu Budżetowego.
 8. Pełnienie zwierzchnictwa nad pracownikami referatu budżetowego.
 9. Przedstawianie propozycji co do mienia sołeckiego i nadzorowanie jego zarządzaniem.
 10. Wdrażanie do realizacji w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Cewice, ustaw: o finansach publicznych, opłatach i o opłacie skarbowej.
 11. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadaniami wynikającymi z polecenia lub upoważnienia Wójta.

 

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWO-KADROWEJ

Symbol komórki org.(ZO)

W skład zespołu wchodzi:

 1. Stanowisko Kierownika Zespołu, symbol komórki org. (ZO),
 2. Stanowisko ds. płac, symbol komórki org. (ZOP),
 3. Stanowisko ds. księgowania, symbol komórki org. (ZOS),
 4. Stanowisko ds. kadr, symbol komórki org. (ZOK).

 

Do zadań zespołu należy:

W zakresie obsługi finansowej:

 1. Prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej placówek oświatowych gminy, które nie posiadają własnych służb księgowych.
 2. Prowadzenie nadzoru i analiz wykorzystania przydzielonych środków finansowych  placówkom oświatowym Gminy Cewice.

W zakresie obsługi kadrowej:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników placówek oświatowych oraz urzędu gminy.
 2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej dyscypliny pracy.
 3. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu Rp-7 pracowników, byłych pracowników, emerytów i rencistów.
 4. Zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych oraz od umów zleceń.
 5. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 6. Przygotowywanie umów w sprawie przyznania ryczałtów o używanie pojazdu do celów służbowych.
 7. Prowadzenie spraw dotyczących upoważnień udzielanych przez wójta do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

W zakresie obsługi płacowej:

 1. Prowadzenie dokumentacji płacowej.
 2. Naliczanie list płac pracowników placówek oświatowych, urzędu gminy oraz osób  pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.
 3. Naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Wysyłanie informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego.
 5. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.

 

 

 

REFERAT BUDŻETOWY

Symbol komórki org. (SK)

 

W skład referatu wchodzi:

 1. Stanowisko Skarbnika Gminy, będącego jednocześnie Kierownikiem Referatu Budżetowego, symbol komórki org. (SK).
 2. Stanowisko Zastępcy Głównej Księgowej, symbol komórki org. (SKZ),
 3. Stanowisko ds. wymiaru należności podatkowych, symbol komórki org. (SKP),
 4. Stanowisko ds. księgowania, symbol komórki org. (SKK),
 5. Stanowisko ds. windykacji, symbol komórki org. (SKW),
 6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, symbol komórki org. (SKS).

 

Do zadań referatu należy:

 1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla wójta,
 2. Prowadzenie innych funduszy gminy.
 3. Wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej.
 4. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy.
 5. Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.
 6. Prowadzenie obsługi finansowo księgowej i kasowej, w tym programów wspófinansowanych z funduszu UE.
 7. Prowadzenie ewidencji składników mienia gminy oraz jego ubezpieczenia.
 8. Rozliczanie inwentaryzacji.
 9. Współpraca z regionalną izbą obrachunkową, urzędem skarbowym, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem finansującym.
 10. Przygotowywanie sprawozdań finansowych i budżetowych.
 11. Przygotowanie informacji o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki.
 12. Prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków.
 13. Sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników.
 14. Terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze.
 15. Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości.
 16. Przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów.
 17. Prowadzanie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy.
 18. Opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.
 19. Nadzór nad rozliczeniem finansowym dotacji udzielonych podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.
 20. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej.
 21. Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ulg, umorzeń, rozkładania na raty należności podatkowych.

 

 

 

 

 

REFERAT DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Symbol komórki org. (ZK)

 

W skład referatu wchodzi:

 1. Stanowisko Kierownika Referatu, symbol komórki org. (ZK),
 2. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i BHP, symbol komórki org. (ZKK),
 3. Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej, symbol komórki org. (ZKW),
 4. Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej, symbol komórki org. (ZKM),
 5. Stanowisko ds. gospodarki odpadami, symbol komórki org. (ZKD)
 6. Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa, symbol komórki org. (ZKO)
 7. Stanowisko obsługa pojazdów, symbol komórki org. (ZKP),
 8. Stanowisko konserwator wodociągów – kierowca, symbol komórki org. (ZKS),
 9. Pracownicy gospodarczy, symbol komórki org. (ZKG).

 

Do zadań referatu należy:

W zakresie gospodarki komunalnej:

 1. Prowadzenie ewidencji obiektów i urządzeń komunalnych stanowiących własność Gminy Cewice.
 2. Prowadzenie ewidencji maszyn, urządzeń, sprzętu będących własnością gminy.
 3. Utrzymanie i eksploatacja obiektów oraz urządzeń komunalnych.
 4. Prowadzenie nadzoru nad stanem technicznym budynku Urzędu Gminy w Cewicach.
 5. Prowadzenie nadzoru nad stanem technicznym budynków będących własnością gminy, a pozostających w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych, oraz przedkładanie wójtowi wniosków o koniecznych pracach remontowych.
 6. Nadzór nad przeprowadzanymi przeglądami technicznymi, remontami bieżącymi, rozliczaniem kart drogowych oraz paliwa  pojazdów będących na wyposażeniu referatu.
 7. Organizacja, nadzór oraz współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na gminnych drogach publicznych z uwzględnieniem stosowania odpowiedniego oznakowania i sygnalizacji drogowej.
 8. Opracowywanie planów remontów, modernizacji i bieżącego utrzymania dróg gminnych.
 9. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zezwolenia na zajęcie pasa drogowego).
 10. Współpraca z zarządami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w zakresie zarządzania tymi drogami.
 11. Współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w zakresie utrzymania ciągłości połączeń komunikacji zbiorowej.
 12. Współpraca z Zakładem Energetycznym w zakresie bieżącej eksploatacji sieci energetycznej, a także punktów świetlnych na terenie gminy.
 13. Nadzór nad sporządzaniem rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących w administracji Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 14. Współdziałanie z odpowiednimi firmami w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym sieci telekomunikacyjnej.
 15. Udział w planowaniu i opiniowaniu inwestycji komunalnych.
 16. Organizacja i nadzór zimowego utrzymania dróg na terenie gminy.
 17. Organizacja i nadzór nad utrzymaniem czystości placów, ulic i przystanków autobusowych.
 18. Organizacja i nadzór nad utrzymaniem zieleni na obiektach sportowych i rekreacyjnych.
 19. Wnioskowanie o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów znajdujących się przy drogach gminnych.
 20. Organizacja i nadzoru nad wyłapywaniem bezdomnych zwierząt domowych oraz zbieraniem martwych ptaków.
 21. Sprawowanie nadzoru i koordynacja nad akcjami sanitarno- porządkowymi.
 22. Współudział w kontroli stanu utrzymania basenów i hydrantów p-poż. na terenie gminy.

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

 1. Organizacja i nadzór eksploatacji ujęć wody i wodociągów.
 2. Organizacja i nadzór eksploatacji urządzeń kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.
 3. Nadzoru nad sporządzaniem umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 4. Kontrola prawidłowości odprowadzania nieczystości płynnych oraz gromadzenia nieczystości stałych przez mieszkańców gminy.
 5. Przedkładanie wójtowi propozycji taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 

W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

 1. Prowadzenie współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi posiadającymi w swym zarządzie mieszkania komunalne.
 2. Zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy.
 3. Nadzór nad ewidencją mieszkań komunalnych.
 4. Nadzór nad sporządzaniem projektów rocznych list przydziału mieszkań.
 5. Nadzór nad zawieraniem umów najmu lokali mieszkalnych.
 6. Nadzór nad zawieraniem umów najmu lokali zastępczych.
 7. Prowadzenie spraw dotyczących przydziału lokali w razie klęsk żywiołowych.
 8. Organizacja i nadzór nad zamianą lokali.
 9. Organizacja i nadzór nad eksmisjami.
 10. Przedkładanie wójtowi gminy propozycji stawek czynszu za najem lokali stanowiących własność gminy.

 

W zakresie gospodarki odpadami:

 1. Prowadzenie rejestru nieruchomości zamieszkałych na stałe lub czasowo, a także nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, urzędy, sklepy, firmy usługowe i produkcyjne itp.) celem stworzenia bazy nieruchomości zamieszkałych, a także nieruchomości niezamieszkałych, które zobowiązane będą do ponoszenia opłat za odpady.
 2. Utworzenie i prowadzenie bazy nieruchomości zamieszkałych (właścicieli nieruchomości) objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
 3. Weryfikacja deklaracji złożonych przez mieszkańców, w tym w szczególności weryfikacja deklaracji złożonych przez właścicieli.
 4. Wyjaśnianie spornych kwestii dotyczących zawartości deklaracji.
 5. Przygotowywanie projektów niezbędnych dokumentów, wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja.
 6. Monitorowanie realizacji zadań gminy wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice”.
 7. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych istniejących na terenie gminy.
 8. Prowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych znajdujących się na terenie gminy.
 9. Prowadzenie ewidencji umów zawartych na  odpady komunalne, zbiorników bezodpływowych, nieczystości ciekłe.
 10. Prowadzenie wśród właścicieli nieruchomości akcji nt. możliwości urządzenia na terenie nieruchomości przydomowego kompostownika na gromadzenie odpadów zielonych, kuchennych i pozostałych biodegradowalnych.
 11. Prowadzenie ewidencji przydomowych kompostowników.
 12. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 13. Dokonywanie okresowej analizy gospodarki odpadami.

 

W zakresie BHP:

 1. Nadzór nad całością spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Gminy w Cewicach.
 2. Nadzór nad procedurą sporządzania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy.

W zakresie ochrony środowiska:

 1. Prowadzenie procedury administracyjnej przy opracowywaniu programu ochrony środowiska na terenie Gminy Cewice, wynikającego z polityki ekologicznej państwa i jego realizacja.
 2. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością.
 3. Inicjowanie działań do współpracy odpowiednich służb ochrony środowiska, w przypadku gdy powstaje podejrzenie, co do naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska.
 4. Współdziałanie z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.
 5. Występowanie do inspekcji ochrony środowiska w przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska celem podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.
 6. Popularyzowanie ochrony środowiska.
 7. Prowadzenie ewidencji obiektów przyrodniczych podlegających ochronie.
 8. Realizowanie zadań związanych z ochroną środowiska dotyczących odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 10. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
 • udostępnianie lub odmowa udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów zawierających dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji lub opracowaniem projektu dokumentów.
 1. Uzgadnianie dokumentacji instalacji i wielkości emisji.
 2. Naliczanie opłat za emisję do środowiska.
 3. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 4. Prowadzenie procedury administracyjnej przy opracowywaniu planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cewice.

W zakresie ochrony przyrody:

 1. Prowadzenie ewidencji rezerwatów i pomników przyrody.
 2. Przygotowanie dokumentacji dot. ustanawiania parku wiejskiego.
 3. Opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew.
 4. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką zasobami przyrody.
 5. Prowadzenie spraw związanych z ochroną krajobrazu.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu wykroczeń przeciwko przyrodzie.

W zakresie ochrony zwierząt:

 1. Przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W zakresie rolnictwa:

 1. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
 2. Współdziałanie z samorządem lekarsko-weterynaryjnym, państwową inspekcją weterynaryjną oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
 3. Przygotowywanie decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.
 4. Rozporządzanie odebranym zwierzęciem po uprawomocnieniu się decyzji.
 5. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.
 6. Realizowanie zadań wynikających z przepisów zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych oraz współdziałanie w tym zakresie z lekarzem weterynarii oraz innymi służbami i instytucjami.
 7. Współdziałanie ze służbami kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się chorób szkodników oraz nadzór nad ich zwalczaniem.
 8. Współdziałanie ze służbami doradczymi w zakresie upowszechniania i wdrażania nowych technologii i środków produkcji rolnej, oświaty rolniczej oraz informacji o cenach i rynkach zbytu produktów rolnych, współpraca w tym zakresie z rolnikami.

W zakresie leśnictwa:

 1. Organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie zadrzewień na terenie gminy, w tym: wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz nakładanie kar za usuwanie drzew.
 2. Nadzór nad zalesianiem.

W zakresie łowiectwa:

 1. Współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, nadleśniczymi w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierząt.
 2. Przygotowanie dokumentów do opiniowania planów łowieckich.

 

 

 

 

ZESPÓŁ DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI

Symbol komórki org. (ZI)

 

 

W skład zespołu wchodzi:

 1. Stanowisko Kierownika Zespołu wykonującego jednocześnie zadania z zakresu planowania przestrzennego, symbol komórki org. (ZI),
 2. Stanowisko ds. realizacji inwestycji, symbol komórki org. (ZIR).

 

Do zadań zespołu należy:

W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

 1. Przeprowadzanie procedury postępowania i przygotowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w tym:
 • Przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice na podstawie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Cewice, gmin sąsiednich i potrzeb w tym względzie.
 • Przygotowanie projektu uchwały o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 1. Prowadzenie procedury sporządzania i uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Przeprowadzanie weryfikacji wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem kompletności. Współpraca z podmiotem przygotowującym projekty decyzji wzizt.
 3. Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.
 4. Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 5. Przygotowywanie projektów opinii dotyczących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin sąsiednich.
 6. Przygotowywanie projektów opinii dotyczących podziału pod względem zgodności z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz decyzjamio warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 7. Dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Cewice wynikających z realizacji mpzp.
 8. Naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń w związku ze zmianą wartości nieruchomości na skutek uchwalenia mpzp.
 9. Prowadzenie procedury związanej z opracowaniem gminnej ewidencji zabytków.
 10. Prowadzenie procedury związanej z opracowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Cewice.

 

W zakresie realizacji inwestycji:

 1. Koordynacja w zakresie planowania i opiniowania inwestycji gminnych.
 2. Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji.
 3. Organizacja wszelkich prac procesu budowlanego na inwestycjach gminnych w zakresie realizacji i końcowego odbioru inwestycji.

 

W zakresie Strategii Rozwoju Gminy Cewice:

 1. Koordynacja prac i przedsięwzięć związanych z aktualizacją strategii rozwoju gminy Cewice.
 2. Koordynacja w sprawie pozyskiwania środków pozabudżetowych i pomocowych na rozwój gminy Cewice.

 

 

 

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Symbol komórki org. (ZP)

 

W skład zespołu wchodzi:

 1. Stanowisko Kierownika Zespołu, symbol komórki org. (ZP),
 2. Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, symbol komórki org. (ZPF).

 

Do zadań zespołu należy:

W zakresie zamówień publicznych:

 1. Koordynacja zamówień publicznych na szczeblu komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Cewicach w zakresie udzielania zamówień.
 2. Przygotowywanie i prowadzenie procedur zamówień publicznych dla inwestycji i przedsięwzięć przyjętych do realizacji.
 3. Udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu Gminy w Cewicach i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych.
 4. Rozliczanie inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych wyłonionych w ramach zamówień publicznych.
 5. Składanie Wójtowi Gminy Cewice rocznych sprawozdań, przeznaczonych dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.
 6. Analiza stosowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Cewicach procedur i wnioskowanie o wprowadzenie odpowiednich zmian.
 7. Opiniowanie materiałów przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Cewicach dotyczących zamówień publicznych.
 8. Koordynowanie prac związanych ze złożonymi protestami lub odwołaniami z zakresu zamówień publicznych.

 

W zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:

 1. Bieżące weryfikowanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.
 2. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem programów i projektów przewidzianych do współfinansowania z zewnętrznych źródeł finansowania (poszukiwanie stosowanych danych w internecie, pomoc w przygotowywaniu Lokalnych Programów Rozwoju Sołectw, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej itp.).
 3. Wskazywanie możliwości wpisywania zadań gminnych w przedsięwzięcia ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego i Strategii Województwa Pomorskiego oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego.

 

 

ZESPÓŁ DS. OBYWATELSKICH

Symbol komórki org. (SO)

 

W skład zespołu wchodzi:

 1. Stanowisko Kierownika Zespołu, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, symbol komórki org. (SO),
 2. Stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności, symbol komórki org. (SOD),
 3. Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i ochrony p. poż., symbol komórki org. (SOC),
 4. Stanowisko ds. informatycznych, symbol komórki org. (SOI).

 

Do zadań zespołu należy:

W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego  oraz sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.
 2. Transkrypcja aktów zawartych za granicą do ksiąg stanu cywilnego w Polsce.
 3. Przyjmowanie dokumentów i wydawanie zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego) oraz zawarcia małżeństwa za granicą.
 4. Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego.
 5. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych.
 6. Wydawanie decyzji o:
 • wpisywaniu, transkrypcji, uzupełnieniu i odtworzeniu akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
 • uzupełnieniu lub sprostowaniu błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego, oraz odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego,
 • skróceniu terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
 • zmianie imion i nazwisk.
 1. Wprowadzanie do ksiąg stanu cywilnego postanowień sądowych orzekających rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód lub orzeczenie separacji.
 2. Wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego wzmianek dodatkowych i przypisków.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o:
 • uznaniu dziecka,
 • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.
 1. Sporządzanie i wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z akt stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) dla osób indywidualnych, sądów, urzędów, zakładów karnych, prokuratury itp.
 2. Wydawanie zaświadczeń zgodnie z ustawą – Prawo o aktach stanu cywilnego.
 3. Potwierdzanie danych we wnioskach składanych o wydanie dowodu osobistego.
 4. Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
 5. Organizacja jubileuszów (np. 50 i 60-lecia) pożycia małżeńskiego lub 100 rocznicy urodzin.

 

W zakresie ewidencji ludności:

 1. Prowadzenie gminnego zbioru meldunkowego w związku z rejestracją danych dotyczących osoby i jej miejsca pobytu oraz innych zdarzeń objętych obowiązkiem meldunkowym i ich aktualizacja.
 2. Występowanie o nadanie numeru PESEL.
 3. Przekazywanie danych do aktualizacji zbioru PESEL.
 4. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji ludności.
 6. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
 7. Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców i wydawanie decyzji w tym zakresie.
 8. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności na okoliczność przeprowadzania wyborów i referendów.
 9. Prowadzenie całości spraw związanych z realizacją ustawy o repatriantach.
 10. Przekazywanie organom szkolnym informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat.
 11. Wydawanie zaświadczeń w zakresie ewidencji ludności.
 12. Prowadzenie i aktualizacja rejestru mężczyzn i kobiet objętych kwalifikacją wojskową.
 13. Rozpatrywania wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu szczególnych uprawnień poborowych, żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową i ich rodzin.
 14. Rozpatrywanie wniosków żołnierzy rezerwy i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu utraconego wynagrodzenia za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,

 

W zakresie dowodów osobistych:

 1. Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 2. Wydawanie zaświadczeń w zakresie wydanych i utraconych dokumentów tożsamości.
 3. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

 

W zakresie obronnym, obrony cywilnej i ochrony p.poż.:

 1. Prowadzenie spraw określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony, dla których wykonawcą jest wójt.
 2. Planowanie i realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej.
 3. Planowanie i realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
 4. Prowadzenie spraw związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną.
 5. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

Kierownik Zespołu pełni obowiązki Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i administratora bezpieczeństwa informacji, podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i administratora bezpieczeństwa informacji  należy w szczególności:

 1. Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 2. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
 3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 4. Zapewnienie ochrony fizycznej urzędu.
 5. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów chronionych jako informacja niejawna.
 6. Opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji.
 7. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 8. Prowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego.
 9. Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych.
 10. Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi.

 

W zakresie obsługi informatycznej:

 1. Administrowanie i redagowanie we współpracy z pracownikami Urzędu, promocyjną stronę internetową gminy.
 2. Administrowanie i redagowanie BiuletynuInformacji Publicznej (BIP).
 3. Pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Pełnienie funkcji administratora systemu teleinformatycznego w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 5. Sprawowanie nadzoru nad spełnianiem przez systemy informatyczne wykorzystywane w Urzędzie, warunków technicznych i bezpieczeństwa, określonych przepisami prawa.
 6. Prowadzenie diagnostyki, konfiguracje oraz likwidacja sprzętu komputerowegoi peryferyjnego.
 7. Nadzorowanie pracy oprogramowania w Urzędzie.
 8. Nadzorowanie i administrowanie elektronicznego obiegu dokumentów.
 9. Nadzór nad monitoringiem wizyjnym Urzędu Gminy i na terenie Gminy Cewice.
 10. Sprawowanie nadzoru nad siecią telefonii stacjonarnej i internetem Urzędu Gminy oraz realizacją umowy na konserwację sieci telefonicznej i dostępem do internetu.”

 

ZESPÓŁ DS. SAMORZĄDOWYCH, OŚWIATOWYCH, KULTURY I SPORTU

Symbol komórki org. (SM)

 

W skład zespołu wchodzi:

 1. Stanowisko Kierownika Zespołu wykonującego jednocześnie zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu, symbol komórki org. (SM),
 2. Stanowisko ds. obsługi organów samorządowych, symbol komórki org. (SMS).

 

Do zadań zespołu należy:

W zakresie spraw samorządowych:

 1. Organizowanie posiedzeń komisji stałych, doraźnych i sesji rady gminy.
 2. Protokołowanie posiedzeń komisji stałych, doraźnych i obrad rady gminy.
 3. Przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk dotyczących spraw własnych rady.
 4. Przekazywanie podjętych uchwał stosownym organom oraz zainteresowanym instytucjom.
 5. Ogłaszanie uchwał podjętych przez radę.
 6. Prowadzenie rejestru podjętych uchwał przez radę.
 7. Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych.
 8. Prowadzenie spraw osobowych radnych gminy.
 9. Utrzymywanie stałego kontaktu z radnymi w celu właściwej organizacji posiedzeń komisji oraz właściwej współpracy między komisjami.
 10. Zapewnienie radnym dostępu do niezbędnych aktów normatywnych.
 11. Organizacja dyżurów radnych.
 12. Organizacja posiedzeń i prowadzenie spraw klubów radnych gminy.
 13. Rejestracja korespondencji wychodzącej od Rady Gminy Cewice oraz komisji stałych rady.
 14. Organizacja szkoleń radnych.
 15. Przygotowywanie i dystrybucja do radnych materiałów sesyjnych w ustawowym terminie.
 16. Prowadzenie całości spraw dotyczących działalności i organizacji jednostek pomocniczych gminy.
 17. Naliczanie, rozliczanie i ewidencjonowanie wydatków rady gminy oraz sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Na Skarpie” w Siemirowicach.

 

W zakresie oświaty:

 1. Przygotowanie projektów zmian w organizacji sieci placówek oświatowych na terenie gminy.
 2. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją projektów organizacyjnych placówek oświatowych.
 3. Współudział w opracowaniu projektów budżetów placówek oświatowych.
 4. Prowadzenie całości spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
 5. Prowadzenie całości spraw związanych z procedurą konkursową na stanowisko dyrektora placówki.
 6. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem i dokumentowaniem postępowania o nadaniu nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektora placówki.
 7. Przygotowanie projektów uchwał rady gminy w sprawie organizacji sieci szkół na terenie gminy i innych spraw związanych z oświatą.
 8. Opiniowanie wniosków dyrektorów placówek oświatowych w zakresie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 9. Prowadzenie spraw związanych z nauczaniem indywidualnym.
 10. Prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją placówek oświatowych publicznych i niepublicznych.
 11. Współpraca z dyrektorem w sprawach tworzenia lub zmiany statutu placówki oświatowej.
 12. Nadzór i kontrola nad spełnianiem obowiązku szkolnego i nauki przez młodzież do lat 18.
 13. Przygotowanie materiałów analitycznych i sprawozdań dla potrzeb kuratorium oświaty, rady gminy i wójta.
 14. Prowadzenie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych  w gminie.
 15. Organizacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem dowozu dzieci do szkół.
 16. Organizacja i koordynacja różnych form współzawodnictwa między szkołami na terenie gminy.
 17. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej.
 18. Prowadzenie całości spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 19. Współpraca z kuratorium oświaty w zakresie przekazu i zbierania informacji z placówek oświatowych.
 20. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i p. poż. w placówkach oświatowych.
 21. Nadzór nad racjonalnym i zgodnym z przepisami zatrudnianiu przez dyrektorów pracowników w placówkach oświatowych.
 22. Koordynacja współpracy międzynarodowej jednostek oświatowych.
 23. Realizacja zadań w zakresie obronności i obrony cywilnej należących do kompetencji wójta objętych zakresem czynności.

 

W zakresie kultury, sportu i turystyki:

 1. Nadzór nad działalnością instytucji kultury Gminy Cewice w zakresie zleconym przez wójta.
 2. Nadzór nad udostępnianiem placówek oświatowych dla realizacji zadań kulturalnych i sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury  w Cewicach.
 3. Kontrola realizacji rocznych planów imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych opracowywanych przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach.
 4. Kontrola nad dostępem do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach.
 5. Współudział w tworzeniu budżetu instytucji kultury i kontrola jego realizacji.
 6. Wyznaczanie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym zadań własnych gminy do zlecania organizacjom pozarządowym do wykonania lub współfinansowania wykonania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy  w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz prowadzenie procedury konkursowej.
 8. Kontrola realizacji umów zawartych na wykonanie zadań własnych gminy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Prowadzenie całości spraw związanych z procedurą konkursową na stanowisko dyrektora instytucji kultury.
 10. Opracowanie dla potrzeb rady gminy i wójta, rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu kultury i sportu.
 11. Koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie kultury, sportu i turystyki.

 

REFERAT ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Symbol komórki org. (SG)

W skład zespołu wchodzi:

 1. Sekretarz Gminy, będący jednocześnie Kierownikiem Referatu ds. administracji i obsługi. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, symbol komórki org. (SG),
 2. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu, symbol komórki org. (SU),
 3. Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych, symbol komórki org. (SGP),
 4. Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i Komisji AA,symbol komórki org. (SGD),
 5. Archiwista, symbol komórki org. (SGA),
 6. Obsługa porządkowa, symbol komórki org. (SUO):
  –       Robotnik gospodarczy,
  –       Robotnik gospodarczy.

 

Do zadań referatu należy:

W zakresie obsługi sekretariatu:

 1. Prowadzenie sekretariatu Urzędu Gminy w Cewicach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Przyjmowanie i rejestrowanie w formie elektronicznej dokumentów wpływających do Urzędu.
 3. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji realizowanej za pośrednictwem pracowników Urzędu Gminy oraz Poczty Polskiej.
 4. Obsługa centrali telefonicznej, faksu, kserokopiarki, poczty elektronicznej.
 5. Obsługa kancelaryjno-techniczna Wójta Gminy.
 6. Obsługa organizacyjna spotkań w gabinecie Wójta.
 7. Prowadzenie zaopatrzenia Urzędu Gminy w niezbędne materiały biurowe, wyposażenie, druki, prasę oraz środki czystości.
 8. Prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych.
 9. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie wyjść w godzinach pracy.
 10. Przyjmowanie, nadzór i odpowiedzialność materialna za sprzęt, urządzenia i wyposażenie sekretariatu.
 11. Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń Urzędu pracownikom.
 12. Udzielanie informacji w zakresie usług świadczonych przez Urząd Gminy w Cewicach.
 13. Kierowanie interesantów do pracowników właściwych merytorycznie za załatwianie konkretnych spraw.
 14. Rozliczanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań.
 15. Sporządzenie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.

 

W zakresie promocji gminy:

 1. Dokumentowanie (w tym fotografowanie) ważnych wydarzeń, spotkań, konkursów, zawodów, uroczystości itp. Odbywających się na terenie gminy i bieżące zamieszczanie informacji o tym w Biuletynie  informacyjnym Urzędu Gminy w Cewicach.
 2. Prowadzenie wizualnej promocji gminy w postaci: gabloty, papier firmowy, gadżety, foldery, banery i inne materiały promocyjne.
 3. Prowadzenie bieżącej współpracy z mediami lokalnymi, polegającej między innymi na: przygotowywaniu artykułów i  komunikatów prasowych, itp.
 4. Prowadzeniu promocji gminy w kraju i za granicą, udział w targach lub innych imprezach promocyjnych, turystycznych itp.
 5. Prowadzeniu składu publikacji  i rozprowadzania Biuletynu Informacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach.
 6. Prowadzenie współpracy w ramach promocji m. in. z Gminnym Centrum Kultury w Cewicach, Gminną Biblioteką Publiczną w Cewicach i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

W zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi:

 1. Prowadzenie na bieżąco ewidencji organizacji pozarządowych zlokalizowanych na terenie Gminy Cewice i organizacji pozarządowych współpracujących z gminą Cewice, mających swoją siedzibę poza terenem Gminy Cewice.
 2. Opracowywanie corocznego planu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi.
 3. Przygotowywanie corocznych sprawozdań ( do dnia 31 marca każdego roku) ze współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi.
 4. Przygotowywanie i prowadzenie konkursów na zlecanie zadań gminy do wykonania przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z wyłączeniem zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 

W zakresie działalności gospodarczej:

 1. Dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 2. Ewidencjonowanie działalności gospodarczej.
 3. Przygotowywanie zaświadczeń w sprawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej do momentu przekazania do CEIDG.
 4. Opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.
 5. Udostępnianie na wniosek, danych z ewidencji działalności gospodarczej.

W zakresie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Wydawanie decyzji dotyczących wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Ustalanie wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 5. Wykonywanie wszystkich czynności dotyczących planowania i realizacji budżetu, wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 6. Organizowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowychoraz prowadzenie spraw związanych z jej działalnością i funkcjonowaniem.
 7. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
 8. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.
 9. Współpraca z wszelkimi organami odnośnie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
 10. Nadzór nad świetlicami opiekuńczo-wychowawczymi działającymi przy placówkach oświatowych.

 

W zakresie rynku pracy:

 1. Prowadzenie współpracy z Powiatową Radą Zatrudnienia.
 2. Przeprowadzanie analiz, obserwacji i badań lokalnego rynku pracy.
 3. Monitorowanie działalności organów i urzędów odpowiedzialnych za działanie w zakresie walki z bezrobociem i wspieranie lokalnego rynku pracy.

W zakresie ochrony zdrowia:

 1. Prowadzenie ewidencji zakładów opieki zdrowotnej na terenie gminy.
 2. Prowadzenie ewidencji aptek na terenie gminy.
 3. Współdziałanie z różnymi organami, jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się   ochroną i promocją  zdrowia oraz edukacją zdrowotną.
 4. Monitorowanie sytuacji w ochronie zdrowia na terenie gminy.
 5. Udział w programach i projektach zewnętrznych w zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy.
 6. Prowadzenie analizy, oceny potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców w oparciu o współpracę z lokalnymi zakładami opieki zdrowotnej.
 7. Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców.
 8. Przygotowywanie danych do Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego.
 9. Prowadzenie sprawozdawczości odnośnie realizacji programów zdrowotnych.
 10. Bieżące monitorowanie realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, programów zdrowotnych i wnioskowanie o włączenie się do nich Gminy Cewice.
 11. Realizacja spraw dotyczących osób niepełnosprawnych rozpatrywanych na poziomie gminy.
 12. Realizacja i monitorowanie programów na rzecz osób niepełnosprawnych.
 13. Współpraca z wszelkimi organami i organizacjami w zakresie krwiodawstwa.

 

 

W zakresie archiwum zakładowego urzędu:

 

 1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą i prowadzeniem archiwum zakładowego w oparciu o Instrukcję Archiwalną dla Urzędu Gminy w Cewicach.
 2. Prowadzenie biblioteki literatury fachowej.

 

W zakresie rolnictwa:

 1. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

SAMODZIELNE STANOWISKA

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i geologii, symbol komórki (ZG)

Do zadań stanowiska należy:

W zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne:

 1. Przygotowywanie uchwał Rady Gminy w sprawie sprzedaży, najmu, dzierżawy, oddawania w użytkowanie wieczyste, nieodpłatnego przejmowania oraz nabywania nieruchomości na mienie gminne.
 2. Przygotowywanie wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, najmu lub wydzierżawienia.
 3. Organizacja i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości.
 4. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej oraz protokołów uzgodnień do zawarcia umów notarialnych.
 5. Zawieranie umów notarialnych dotyczących sprzedaży, przekazywania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych oraz przejmowania i nabywania na mienie gminy nieruchomości Skarbu Państwa, w tym od Agencji Nieruchomości Rolnych, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
 6. Przygotowywanie oświadczeń o wykonywaniu prawa pierwokupu na rzecz gminy, bądź rezygnacji z prawa pierwokupu.
 7. Ustalanie rocznych opłat i ich aktualizacja za użytkowanie wieczyste i użytkowanie gruntów gminnych oraz dzierżawy.
 8. Zlecanie wyceny nieruchomości przez biegłych.
 9. Przygotowywanie decyzji wójta o wygaśnięciu zarządu nieruchomością.
 10. Przygotowywanie decyzji wójta w sprawie rozgraniczenia, podziału i scalania nieruchomości.
 11. Naliczanie opłat adiacenckich.
 12. Przygotowywanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste, stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego.
 13. Przygotowywanie decyzji o przekazywaniu nieruchomości w trwały zarząd, jednostkom organizacyjnym gminy.
 14. Wnioskowanie o zakładanie i dokonywanie zmian w księgach wieczystych prowadzonych dla mienia gminnego.
 15. Zlecanie służbom geodezyjnym wszelkich prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości gminnych.
 16. Przygotowywanie dokumentów dot. służebności gruntowych na gruntach stanowiących własność gminy.
 17. Przeprowadza nie postępowań w sprawie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi gminne.
 18. Sporządzanie umów w celu użyczania nieruchomości gminnych.

W zakresie nazewnictwa miejscowości, ulic oraz numeracją porządkową nieruchomości:

 1. Przygotowywanie uchwał Rady Gminy w sprawie nadania nazw miejscowościom i ulicom lub o zmianie ich nazw.
 2. Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi.
 3. Zawiadamianie właścicieli budynków oddanych do użytku o nadaniu numeru porządkowego.
 4. Prowadzenie rejestru z numeracją porządkową nieruchomości.

W zakresie rolnictwa:

 1. Wydawanie zaświadczeń poświadczających oświadczenia rolników o posiadaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 2. Udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia.
 3. Współpraca z rolnikami oraz innymi instytucjami w organizowaniu wszelkich inicjatyw i konkursów dot. estetyzacji wsi.

W zakresie leśnictwa:

 1. Przygotowywanie zezwoleń na zalesianie gruntów rolnych.
 2. Przygotowanie decyzji o przeznaczeniu gruntu nieleśnego do zadrzewienia.

W zakresie geologii:

 1. Prowadzenie ewidencji złóż kopalin do eksploatacji.
 2. Prowadzenie inwentaryzacji i bilansowanie zasobów złóż kopalin na działkach stanowiących własność gminy.
 3. Opiniowanie koncesji górniczych.
 4. Opiniowanie projektów prac hydrogeologicznych.

RADCA PRAWNY

Symbol komórki org. (RP)

Do zadań stanowiska należy opieka prawna nad zagadnieniami realizowanymi przez Urząd Gminy w Cewicach oraz jednostki organizacyjne gminy.

 

AUDYTOR

Symbol komórki (AW)

 

Do zadań stanowiska należy:

 1. Oszacowanie ryzyka i wyodrębnienie obszarów ich występowania w Gminie Cewice wraz z jednostkami organizacyjnymi.
 2. Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego.
 3. Prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu wyniku zadań audytowych.
 4. Sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonywanych poszczególnych zadań audytowych.
 5. Sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu.
 6. Usługi doradcze związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
 7. Usługi doradcze w przypadkach stwierdzenia przez audytora występowania luk systemowych w działaniu gminy Cewice.
Kalendarz wydarzeń
Ładowanie Wydarzenia
22
marzec

Brak wydarzeń

« Marzec 2019 » loading...
P W Ś C P S N
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Fotorelacje

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress