herb Cewice

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16
Dziś jest czwartek 27 grudnia 2018, dziś są imieniny: Kosmy i Damiana

Lotnisko w Siemirowicach

dodano: 2015-08-05 07:43:11

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej dążącej do zapewnienia
bezpieczeństwa operacji lotniczych, podejmuje szereg działań zamierzających do
eliminacji zagrożeń na lotnisku oraz w jego otoczeniu.

W oparciu o art. 68 ust. 2 podpunkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768)

 

 

Zarządzający lotniskiem obowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania lotniska.

Cel ten realizowany jest miedzy innymi przez ustanowienie Systemu Bezpieczeństwa Lotów (SBL) a w jego ramach przez powołany Zespół Bezpieczeństwa Lotów i Zespół Badania Incydentów w działalności operacyjnej lotnisk Gdynia – Oksywie, Cewice i Darłowo podległych Dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Działając w oparciu o zapisy ustawy Prawo lotnicze, Zarządzający lotniskiem (Zarządzający lot) dąży do likwidacji zagrożeń na lotnisku i w jego otoczeniu ze strony:

 

Ptaków w tym hodowli gołębi*,

Dzikiej zwierzyny,

Zdalnie sterowanych i wolno latających modeli szybowców, samolotów1) i rakiet,

Balonów i lampionów, ogni sztucznych**,

Latawców, paralotni, lotni itp.

Obiektów budowlanych,

Drzew i krzewów.     
    

Informujemy o  obowiązujących przepisach ustawy Prawo Lotnicze.

 

Art.  87.  [Zagrożenie dla bezpieczeństwa]
 […]
6. Zabrania się w otoczeniu lotniska, czyli w odległości do 5 km od jego granicy:
   1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło  
        żerowania ptaków;
    2) hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.
7. Zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów na nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejść do lądowania, mogących stanowić przeszkody lotnicze; obowiązek i koszt usunięcia tych drzew i krzewów obciąża właściciela lub inny podmiot władający nieruchomością.

 

Art.87a.[Lasery]
1. Zabrania się emitowania lub powodowania emisji, w strefach przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i mogący stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na jego pokładzie.

2. Instytucja zapewniająca służbę ruchu lotniczego może wydać zgodę na użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach, o których mowa w ust. 1, jeżeli użycie to nie będzie zagrażało bezpieczeństwu statku powietrznego oraz życiu i zdrowiu załogi i pasażerów na jego pokładzie.

3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek złożony w terminie 14 dni przed planowanym użyciem lasera lub światła z innych źródeł.

 

Art.210.1.Kto:
[…]
7) wbrew  zakazom lub ostrzeżeniom  podanym do  powszechnej  wiadomości  przy pomocy tablic lub w inny sposób przez zarządzającego lotniskiem narusza  postanowienia nakazów
 i  zakazów  ustanowionych  przez  zarządzającego,

8) wbrew art.  87 ust. 6 i 7 ustawy  dokonuje  budowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, będącego źródłem żerowania ptaków, a także hoduje ptaki mogące stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego,  uprawia i sadzi  drzewa zagrażające w rejonach podejść przekroczeniem dopuszczalnej  przepisami  wysokości  płaszczyzn  wolnych  od  przeszkód,                  

[…]
— podlega karze grzywny.

 

Art.211.1.Kto:
[…]
12) wbrew zakazom określonym w art. 87a emituje lub powoduje emisję wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i w rezultacie stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa  statku  powietrznego lub  zdrowia  załogi i  pasażerów  na  jego  pokładzie,

 - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
 

Art.212.1.Kto:
  1) wykonując lot przy użyciu statku powietrznego:

   a)  narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot
         się  odbywa,

 - podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

 

Art. 2.
W rozumieniu przepisów ustawy:
1) statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża;
 
 Klasyfikacje  statków powietrznych  określa  Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1032)

 

* - Tylko Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może wydać decyzje dotyczącą odstępstw od postanowień art. 87 ustęp 6 pkt. 1 i 2,

** - Formularze dotyczące uzyskiwania zezwoleń na wypuszczanie balonów, lampionów, pokazów z użyciem ogni sztucznych lub/i innych źródeł światła opisane są  na stronach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (www.pata.pl) w zakładce Ośrodek Planowania Strategicznego-formularze zgłoszeniowe.

e-Urząd

Ogłoszenia

Multimedia

Instytucje

Strategie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

tel: 59 861 34 60, 861 34 61
fax: 59 861 34 62
email: sekretariat@cewice.pl

Ważne informacje

NIP: 841-10-13-327
REGON: 000531677

konto: 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Nasz urząd
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia