herb Cewice

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16
Dziś jest czwartek 27 grudnia 2018, dziś są imieniny: Kosmy i Damiana

Atrakcje turystyczne gminy Cewice

dodano: 2015-08-19 10:21:59

ATRAKCJE TURYSTYCZNE OBSZARU PARTNERSTWA DORZECZE SŁUPI

Gmina Cewice

Park w Cewicach - park przydworski, założony w 1 połowie XVIII w. Jego atrakcją jest pomnik przyrody –  aleja bukowa. Wiek tych drzew szacuje się na 180-220 lat. W parku znajduje się obelisk upamiętniający miejsce męczeńskiej śmierci ks. Edmunda Roszczynialskiego – wejherowskiego prałata zamordowanego przez hitlerowców.
Park w Céwicach - park przëdwòrsczi, założony òstôł w 1 pòłowie XVIII stalatégò. Nôbarżi paradny je w nim pòmnik rodë – bùkòwô aleja. Wiek tich drzéwiãtów taksuje sã na 180-220 lat. W parkù nalezc téż mòże òbelisk, co przëpòminô ò placu mãczańsczi smierce ksãdza Édmùnda Roszczinialsczégò – wejrowsczégò prałata zamòrdowónégò przez hitlerowców.
Park in Cewice – a manor house park founded in the first half of the 18th century. Its attraction is a natural monument – a beech avenue. The age of the trees is estimated at 180-220 years. In the park there is an obelisk commemorating the place of the martyr death of Edmund Roszczynialski, the prelate of Wejherowo, murdered by the Nazis.
Park in Cewice - zum Herrenhaus gehörend, angelegt in der 1. Hälfte des 18. Jh. Eine Attraktion ist die Buchenallee, die ein Naturdenkmal ist. Das Alter der Bäume wird auf 180 bis 220 Jahre geschätzt. Im Park steht ein Obelisk zur Erinnerung an den heldenhaften Tod von Pfr. Edmund Roszczynialski - den Prälaten von Wejherowo, der von den Nazis ermordet wurde. 

Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Krępkowicach - zbudowany w 1871 r. W świątyni na uwagę zasługują: wykonana z piaskowca chrzcielnica, ołtarz główny z 2 witrażami przedstawiającymi św. Piotra i św. Pawła i 2 boczne ołtarze utworzone z dawnych epitafiów poświęconych poległym na frontach I wojny światowej.
Kòscół pw. sw. Antoniégò Padewsczégò w Krãpkòwicach - kòscół wëbùdowóny w 1871 r. W kòscele przëzdrzëc sã mòże: chrzcélnicë, co je zrobionô z piôskòwca, głównémù wôłtôrzowi z 2 tãcznyma òknama, co przedstôwiają sw. Piotra i sw. Paùela, a téż 2 bòcznym wôłtôrzóm ùtwòrzonym z dôwnych epitafiów pòswiãconych pòległim na frontach I swiatowi wòjnë.
Church of Saint Anthony of Padua in Krępkowice – constructed in 1871. In the church the following are worth attention: the font of sandstone, the main altar with two stained glass windows presenting St. Peter and St. Paul, as well as two side altars made of old epitaphs devoted to soldiers killed in World War I.
Die Kirche zum Hl. Antonius von Padua in Krępkowice - 1871 erbaut. In der Kirche sind interessant: Taufbecken aus Sandstein, Hauptaltar mit 2 Kirchenfenster mit dem Hl. Petrus und dem Hl. Paulus und 2 Seitenaltäre aus alten Gedenksteinen, die den Gefallenen des Ersten Weltkriegs gewidmet waren.

Kościół pw. Michała Archanioła w Łebuni - budowla z 1870 r., orientowana, zbudowana z cegły licówki. Wystrój wnętrza ma charakter typowy dla zborów ewangelickich.
Kòscół pw. Michała Archanioła w Lebùniu - kòscół wëbùdowóny w 1870 r. z cegłë licówczi, òrientowóny. Przëstrój we westrzódkù mô tipiczny charakter dlô ewangelicczich zbòrów.
Church of Saint Michael the Archangel in Łebunia – a building from 1870, oriented, of glazed brick. The interior decoration is typical for Evangelic churches.
Kirche zum Erzengel Michael in Łebunia - 1870 erbaut, Längsbau, Ziegelrohbau. Die Innenausgestaltung ist typisch für evangelische Kirchen.

Zespół dworsko - parkowy w Łebuni – budynek wybudowany w 1863 r. w stylu neoromańskim. W przydworskim parku zachowały się imponujące okazy wiekowych cisów, buków i dębów szypułkowych.
Zespół dwòrskò-parkòwi w Lebùniu - bùdink wëbùdowóny w 1863 r. w sztilu neòromańsczim. W parkù przë dwòrze zachòwałë sã paradné, wiekòwé cësë, bùczi i dãbë szipùłkòwé.
Herrenhaus- und Parkensemble in Łebunia – das Gebäude wurde 1863 im neo-romanischen Stil erbaut. Im anliegenden Park sind imponierende alte Eiben, Buchen und Traubeneichen.
Manor and park complex in Łebunia – the building was constructed in 1863 in neo-Romanesque style. In the manor park there are impressive specimens of old yews, beeches, and pedunculate oaks.

Ulica Drewniana w Maszewie Lęborskim - charakteryzuje się ciekawą architekturą wzorowaną na zabudowę miejską. Pochodzące z początku XX w. drewniane domy wchodziły w skład osiedla robotniczego dla pracowników funkcjonującej w Maszewie Lęborskim fabryki produkującej drożdże, dżemy i likiery.
Drzewianô szaséja w Maszewie Lãbòrsczim - wëapartniwô sã czekawą architekturą wzorowóną na gardową zabùdowã. Pòchòdzącé z zôczątkù XX stalatégò drzewiané bùdinczi wchôdałë w skłôd robòtniczégò sedlëszcza dlô robòtników fabriczi w Maszewie, w jaczi produkòwóno młodzë, dżemë i likierë.
Drewniana street in Maszewo Lęborskie - the street is characteristic for its interesting architecture imitating a town layout. The wooden houses from the beginning of the 20th century were a part of a workers’ housing estate for employees of the yeast, jam, and liqueur factory functioning in Maszewo Lęborskie.
Holzstraße in Maszewo Lęborskie - sie zeichnet sich durch die interessante Architektur aus, die der Stadtbebauung nachempfunden ist. Die vom Beginn des 20. Jh. stammenden Holzhäuser gehörten zu einer Arbeitersiedlung einer Fabrik für Hefe, Marmelade und Liköre in Maszewo Lęborskie.

Dąb „Świętopełk” w Krępkowicach - zaliczany jest do grona najstarszych drzew tego gatunku w Polsce. Jego wiek oceniany jest na około 700 lat. Obwód drzewa wynosi około 8 m, natomiast wysokość – około 20 m.
Dąb „Swiãtopôłk” w Krãpkòwicach - przenôlegô do karna nôstarszich drzéwiãtów tegò ôrtu w Pòlsce. Jegò wiek taksowóny je kòl 700 lat. Òbwód dãbù wënoszi kòl 8 m., a wësokòsc – kòl 20 m.
‘Świętopełk’ Oak in Krępkowice – included into the group of the oldest trees of the species in Poland. Its age is estimated as about 700 years. The tree has the circumference of 8 metres and it is about 20 metres high.
Die Eiche „Świętopełk” in Krępkowice gilt als eine der ältesten Eichen in Polen.  Ihr Alter wird auf etwa 700 Jahre geschätzt. Ihr Umfang beträgt etwa 8 m, die Höhe hingegen etwa 20 m.

Dwór w Cewicach - wybudowany około 1880 r., położony jest na wschodnim końcu wsi. Budynek, wzniesiony z cegły na kamiennym cokole, ma charakter neoklasycystyczny.
Dwór w Céwicach - wëbùdowóny kòl 1880 r., pòłożony je na pòrénkòwim krańcu wsë. Bùdink zrobiony je z cegłë na cokòle z kamów, mô charakter neòklasycysticzny.
Manor house in Cewice - constructed about 1880, located at the eastern edge of the village. The house of brick on stone socle presents neo-Classical style.
Herrenhaus in  Cewice - erbaut um 1880, im östlichen Teil des Dorfes gelegen. Neoklassizistisches Gebäude aus Ziegelsteinen auf Steinfundament.

Teren rekreacyjno – wypoczynkowy nad jeziorem w Siemirowicach – idealne miejsce dla osób lubiących wypoczynek nad wodą. Znajduje się tu mała plaża, pomosty, miejsce na ognisko, stanowiska dla wędkarzy. Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z kajaków i rowerów wodnych.
Plac rekreacyjno – òdpòczinkòwi nad jezorã w Szemrejcach - je to pëszny môl dla lëdzy, chtërny lubią òdpòczink nad wòdą. Je tuwò môłi pieglëszcze, pòmòstë, plac na ògniszczë, stanowiska dlô wądkôrzów. Je tuwò mòżno za darmòka kòrzëstac z czôłnów i kòłów wòdnych.
Recreational grounds by the lake in Siemirowice – ideal place for people who like water recreation. There is a small beach, piers, a place for a bonfire, stands for anglers. It is also possible to use canoes or pedalo boats for free.
Naherholungsgebiet am See in Siemirowice – ideal zur Erholung am Wasser. Hier befinden sich ein kleiner Strand, Stege, Feuerplatz und Angelplätze. Kajaks und Tretboote können kostenlos genutzt werden.

Koń trojański w Oskowie - największa tego typu budowla na świecie, wpisana w 2013 r. do Księgi Rekordów Guinessa. Mierzy 16,35 m wysokości, 15,60 m długości, 6,25 m szerokości i waży 5 ton
Kóń trojańsczi w Òskòwie - nôwikszô tegò ôrtu bùdowlô na swiece. W 2013 r. òstała wpisónô do Ksãdżi Rekòrdów Guinessa. Je wiôldżi na 16,35 m, dłudżi 15,6 m, szeroczi 6,25 m i wôżi 5 ton.
Trojan Horse in Oskowo – the world’s biggest construction of the kind, registered in the Guinness Book of Records in 2013. It is 16.35 metres high, 15.60 metres long, 6.25 metres wide, and it weighs 5 tons.
Trojanisches Pferd in Oskowo - das größte Bauwerk dieser Art weltweit, 2013 ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Es ist 16,35 m hoch, 15,60 m lang, 6,25 m breit und 5 Tonnen schwer.

Kościół pw. Narodzenia NMP w Bukowinie – budynek z 1728 r., orientowany, o konstrukcji ryglowej. Na uwagę zasługują: znajdujący się w ołtarzu obraz olejny z XVIII w. przedstawiający scenę ukrzyżowania Chrystusa, dwa epitafia z 1739 r. i 1743 r. poświęcone członkom rodziny Weiherów (właścicieli wsi) oraz 2 świeczniki z 1795 r.
Kòscół pw. Narodzeniégò NMP w Bùkòwinie - bùdink z 1728 r., òrientowóny, ò kònstrukcji riglowi. Nôbarżi czekawi są tu: òlejny òbrôz z XVIII s. ùstawiony w wôłtôrzu, przedstawiający scenã ùkrziżowaniégò Christusa, dwa epitafia z 1739 r. i 1743 r., co pòswiãcony są członkóm familie Wejherów (miéwców wsë) a téż dwa swiéczniczi z 1795 r.
Church of the Nativity of the Theotokos in Bukowina – a building from 1728, oriented, of timber flaming construction. The following are worth attention: the oil painting from the 18th century, located in the altar, presenting the scene of Christ’s crucifixion, two epitaphs from 1739 and 1743 devoted to members of the Weiher family (owners of the village), as well as two candlesticks from 1795.
Kirche zu Mariä Geburt in Bukowina – Gebäude von 1728, Längsbau in Fachwerkkonstruktion. Bemerkenswert sind: Ölbild auf dem Altar aus dem 18. Jh. mit Kreuzigungsszene, zwei Epitaphe von 1739 und 1743 für Mitglieder der Familie Weiher (Patronatsherren) sowie 2 Kerzenleuchter von 1795.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Dąb Świętopełk” - położona około 2 km od wsi Krępkowice. Ścieżka liczy sobie około 900 metrów długości.
Stegna edukacyjno-przirodniczô „Dãb Swiãtopôłk” - pòłożonô je kòl 2 km za wsą Krãpkòwice. Stegna je długô na 900 métrów.
‘Świętopełk Oak’ nature educational trail – located about 2 kilometres from the village of Krępkowice. The trail is about 900 metres long.
Naturlehrpfad „Eiche Świętopełk” - etwa 2 km vom Dorf Krępkowice entfernt.  Der Naturlehrpfad ist etwa 900 Meter lang.

Rezerwat przyrody „Karwickie Źródliska” - obejmuje fragment lasów w pobliżu wsi Karwica z naturalnymi źródliskami rzeki Unieszynki.
Rezerwat rodë „Karwicczé zdrzódlëszcza” - òbjimô dzél lasów krótkò wsë Karwica z naturalnyma zdrzódlëszczama rzéczi Ùnieszynczi.
‘Karwickie Źródliska’ nature reserve – covers a fragment of forests near the village of Karwica, with natural spring terrains of the Unieszynka river.
Naturschutzgebiet „Karwickie Źródliska” - es umfasst einen Teil der Wälder in der Nähe des Dorfs Karwica mit den natürlichen Quellen des Flusses  Unieszynka.

Bluszcz pospolity (hedera helix) - bluszcz rosnący w Łebuni to potężny, owocujący okaz bluszczu pospolitego, zaliczony do pomników przyrody. Porasta fragment muru przy głównym wjeździe do zespołu dworskiego.
Bluszcz pòspòliti (hedera helix) - bluszcz, co rosce w Lebùniu, to wiôldżi, brzadëjący òkôz bluszczu pòspòlitégò, zaliczony do pòmników rodë. Rosce na dzélu mùru przë głównym wéńscu do dwòru.
The common ivy (hedera helix) in Łebunia – a grand, bearing fruit specimen of the common ivy, recognized as a natural monument. It grows on a fragment of the wall by the main entrance to the manor complex.
Gemeiner Efeu (hedera helix) - der Efeu, der in Łebunia wächst, ist ein riesiges Exemplar von Gemeinem Efeu, das als Naturdenkmal gilt. Es bewuchert die Mauer an der Haupteinfahrt zum Herrenhausensemble.

Cmentarzysko kultury łużyckiej z XII-VII w p.n.e. w Siemirowicach - zajmuje obszar 1500 m na 500 m i liczy 12 mogił, które zostały naruszone jeszcze w czasach starożytnych.
Cerpiskò łużëcczi kùlturë z XII-VII stalatégò p.n.e. w Szemrejcach - objimô òbéńda 1500 m na 500 m i skłôdô sã z 12 mòdżiłów, jaczi òstałë naruszoné jesz za starożëtnëch czasów.
Burial ground of the Lusatian culture from the 12th to 7th century BC in w Siemirowice – is 1500 metres long, 500 metres wide, and has 12 graves, which were impaired as early as in ancient times.
Das Gräberfeld aus der Lausitzer Kultur aus dem 12.-7. Jh. v. Chr. in Siemirowice - umfasst ein Gebiet von 1500 m mal 500 m und 12 Grabstätten, die bereits in antiken Zeiten beschädigt wurden.

e-Urząd

Ogłoszenia

Multimedia

Instytucje

Strategie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

tel: 59 861 34 60, 861 34 61
fax: 59 861 34 62
email: sekretariat@cewice.pl

Ważne informacje

NIP: 841-10-13-327
REGON: 000531677

konto: 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Nasz urząd
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia